Lektoru kursi

LELB kalpo 131 mācītājs un 46 evaņģēlisti, kuri kalpo 290 draudzēs (2017. gadā). Lektors ir draudzes neordinētais garīgais darbinieks, kurš, saskaņā ar LELB Satversmes 89.pantu darbojas tiešā draudzes mācītāja

pakļautībā. Lektora kalpošanas mērķis ir piedalīties draudzes dievkalpošanā un izpildīt draudzes mācītāja uzticētos pienākumus.

Draudzes ir vairāk nekā garīdznieku un viņu palīgu. Ar šo projektu veicinām iespēju katrai draudzei tikt pie sava mācītāja palīga, kurš kalpo lokāli un veido sadarbību starp draudzi un sabiedrību.

Lektoru apmācība tiek veikta Baznīcas iecirkņos vai reģionos, pēc LELB Konsistorijas apstiprināta apmācības kursa (liturģikā, katehētikā, eklezioloģijā), ko pasniedz iecirkņa vai reģiona mācītāji. Par lektoru apmācību atbildīgi iecirkņu prāvesti.

Par lektoru var kļūt kristīts un iesvētīts pilntiesīgs LELB draudzes loceklis, kuram draudzē ir laba slava, un, kurš, draudzes mācītāja rekomendēts, ir noklausījies Baznīcas noteiktu apmācības kursu un sekmīgi nokārtojis eksāmenu.

Gregorskola piedāvā 15-20 lektoru kursu dalībniekiem iespēju apgūt apmācības, kuras sastāv no teoloģiskajiem pamata priekšmetiem: liturģija, ievads Svētajos Rakstos, ievads Jaunajā Derībā, eklezioloģija, misioloģija, katehēze, diakonija, praktiskā teoloģija un personīgā garīgā dzīve.  Kopējais apjoms 32 lekcijas (stundas), kas sadalītas trīs apmācības posmos.

Kopējās izmaksas dalībniekiem pilnam apmācības kursam EUR 180.

Projekta izpildes plāns:

Lektoru kursu apmācības plānojums:

9.-11.10.2020. (Nedēļas nogale)
11.-13.12.2020. (Nedēļas nogale)
21.-24.01.2021. (4 dienas)

Piesakies apmācībām:
Saldus, Lielā iela 26, skola@gregors.lv, mob. 20216655, www.gregors.lv

 

Atbalsti projektus:       Svētā Gregora izglītības centrs,
Reģ. Nr. 40801051503,
Konts AS “Swedbank”,
LV18HABA0551039176441

Ar norādi: ziedojums lektoru kursiem

 

Kopējās projekta izmaksas iespējams apskatīt šeit

The total cost of the project can be viewed here